Jak działa zarząd stowarzyszenia chemicznego?

zarząd stowarzyszenia chemicznego

Zarząd Stowarzyszenia Chemicznego jest odpowiedzialny za zarządzanie codziennymi sprawami organizacji i realizację celów określonych w statucie. Do głównych zadań zarządu należy podejmowanie decyzji dotyczących finansów, strategii, planów działań i polityki stowarzyszenia. Zarząd jest również odpowiedzialny za organizowanie spotkań członków, koordynację działań poszczególnych komitetów i podjęcie działań na rzecz popularyzacji nauki i chemii w społeczeństwie.

Zarząd Stowarzyszenia Chemicznego jest zwykle wybierany na kadencję określoną w statucie i składa się z różnych osób pełniących różne role, takie jak prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik. Zarząd spotyka się regularnie, aby omówić bieżące sprawy i podejmować decyzje dotyczące funkcjonowania stowarzyszenia.

Członkowie zarządu mają również indywidualne obowiązki i odpowiedzialności w ramach swoich stanowisk, w tym podejmowanie decyzji, reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i dbanie o budżet organizacji. Zarząd stowarzyszenia jest kluczowym elementem w zapewnieniu, że cele statutowe są osiągane, a stowarzyszenie działa sprawnie i skutecznie.

STATUT STOWARZYSZENIA CHEMIVENTION

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Chemivention (dalej zwane „Stowarzyszeniem”) i jest zrzeszeniem osób fizycznych zainteresowanych nauką, badaniami naukowymi oraz edukacją w zakresie chemii i nauk pokrewnych.

§ 2
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie.

§ 3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2022 r. poz. 211).

§ 4
Cele i sposoby realizacji celów Stowarzyszenia określa Statut.

§ 5
Stowarzyszenie może działać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

Rozdział II

Cele i sposoby działania Stowarzyszenia

§ 6
Głównymi celami Stowarzyszenia są:

 1. Rozwój nauki i edukacji w zakresie chemii i nauk pokrewnych;
 2. Integracja środowiska naukowego oraz popularyzacja chemii wśród społeczeństwa;
 3. Prowadzenie badań naukowych oraz innowacyjnych projektów w dziedzinie chemii i nauk pokrewnych.

§ 7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie wykładów, seminariów, szkoleń oraz warsztatów naukowych i edukacyjnych;
 2. Organizowanie konkursów i olimpiad chemicznych;
 3. Publikowanie artykułów naukowych oraz popularnonaukowych;
 4. Prowadzenie projektów badawczych oraz innowacyjnych działań w dziedzinie chemii i nauk pokrewnych.

Rozdział III

Członkostwo

§ 8
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i zgłosiły chęć przystąpienia do Stowarzyszenia.

§ 9
Decyzję o przyjęciu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

 1. Korzystania ze wszystkich form działalności Stowarzyszenia;
 2. Uczestnictwa w zebraniach i głosowania nad uchwałami Stowarzyszenia;
 3. Składania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 11
Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. Przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia;
 2. Aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia;
 3. Płacenia składek członkowskich ustalanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 12
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje:

 1. Na wniosek członka;
 2. Z powodu nieuiszczenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące;
 3. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Statutu lub szkodliwego zachowania wobec Stowarzyszenia.

§ 13
Członkowie Stowarzyszenia mogą być pozbawieni członkostwa jedynie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów.

Rozdział IV

Organizacja Stowarzyszenia

§ 14
Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 15
Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków składa się z wszystkich członków Stowarzyszenia. Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej raz w roku.

§ 16
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Uchwalanie i zmienianie Statutu;
 2. Wybieranie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 3. Udzielanie absolutorium Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej;
 4. Stanowienie o przyjęciu nowych członków;
 5. Rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających z działalności Stowarzyszenia.

§ 17
Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. Zarząd składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 18
Do zadań Zarządu należy:

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia;
 2. Prowadzenie bieżącej działalności Stowarzyszenia;
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
 4. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.

§ 19
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.

§ 20
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola finansowa działalności Stowarzyszenia;
 2. Sprawdzanie prawidłowości działania organów Stowarzyszenia;
 3. Złożenie sprawozdania z działalności na Walne Zebranie Członków.

Rozdział V

Majątek i finanse

§ 21
Majątek Stowarzyszenia stanowią:

 1. Składki członkowskie;
 2. Dotacje i subwencje;
 3. Darowizny i zapisy;
 4. Wpływy z działalności statutowej.

§ 22
Majątek Stowarzyszenia jest wykorzystywany wyłącznie na cele statutowe.

§ 23
Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 24
W sprawach nieuregulowanych w Statucie Stowarzyszenia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. o stowarzyszeniach oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 25
Zmiany w Statucie Stowarzyszenia mogą być dokonane na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów.

§ 26
Postanowienia Statutu wchodzą w życie z dniem ich uchwalenia przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.